22.02.2017  |  Klima, miljø og energi

Energiproduktion i vandselskaber

Indhold fra partner Hvad er dette?

Det er for vandselskaberne ikke en nyhed, at der er energipotentiale i deres vandaktiviteter. Dette er vandsektoren allerede i fuld gang med at omdanne til ren energi og råstoffer, hvilket bl.a. ses i flere ingeniørudarbejdede rapporter.

Energiproduktion i vandselskaber har nu også fået politisk medvind i form af ”bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer”, som opbløder selskabernes muligheder for at udvinde energi fra vandaktiviteterne. Bekendtgørelsens konsekvenser, som trådte i kraft den 1. januar 2017, gennemgås i det følgende.

Nemmere administration
Bekendtgørelsen gør det først og fremmest lettere at producere el, ”ved anlæg som alene anvender vandselskabets egne energiressourcer fra hovedvirksomheden”. Sådanne anlæg som er ejet af vandselskaber, anses ifølge bekendtgørelsen nu som ”mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter” efter elforsyningsloven, hvilket bemyndiger ministeren til at fritage aktiviteten fra dele af elforsyningslovens bestemmelser, herunder:

  • krav om selskabsmæssig adskillelse mellem ”elaktiviteter” og ”andre forsyningsaktiviteter”
  • krav om modregning ved, samt forbud mod, anvendelse af midler fra elaktivitet til vandaktivitet

Elproducerende vandselskaber er herefter fritaget fra at indhente dispensation fra Energitilsynet, som tidligere var nødvendig. Der er som sådan blot tale om regler der tillader hvad der i forvejen var tilladt i praksis – men samtidig letter administrationen ved disse aktiviteter.

Derudover er kravet om regnskabsmæssig opdeling ikke gældende for de nævnte typer energiproduktion med mindre produktionen sker som tilknyttet virksomhed.

Grundlæggende er det yderst fordelagtigt, at energiproduktionen foregår hos det selskab som selv kan anvende størstedelen af energien, henset til de afgiftsmæssige forhold (som ikke behandles nærmere i denne artikel).

Varmeproduktion
Såfremt vandselskaber producerer varme ved anvendelsen af egne energiressourcer, er det fortsat gældende, at såfremt produktionen ikke overstiger 0,25 MW, ikke sker med henblik på opvarmning af bygninger eller lignende, er produktionen ikke omfattet af varmeforsyningslovens definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

I så fald vil vandselskabers varmeproduktion indeholde følgende begrænsninger:

  • Eventuelle overskud kan ikke anvendes til andet end vandrelaterede aktiviteter pga. hvile-i-sig-selv-princippet.
  • Aktiviteten underlægges effektiviseringskrav, da denne er en del af hovedvirksomheden.

Der er ved bekendtgørelsen ikke foretaget ændringer i forhold til ovenstående hidtil gældende ret.

Hovedvirksomhed og egne energiressourcer
Idet bekendtgørelsen alene åbner op for energiproduktion ved anvendelse af vandselskabers egne energiressourcer fra hovedvirksomheden, er det væsentligt for vandselskaberne at sikre sig, at energiressourcerne stammer fra netop hovedvirksomheden. Vandselskabers hovedvirksomhed er under tiden defineret som den naturlige vandaktivitet.

Det fremgår af ”vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed”, at vandselskabers udnyttelse af energi fra fx spildevandsslam eller restvarme indgår som en del af hovedvirksomheden.

Energistyrelsen blev under høringen til bekendtgørelsesforslaget spurgt til fortolkningen af ”vandselskabets egne energiressourcer fra hovedvirksomheden”, hvor det bekræftedes, at tilsætning af ”små mængder” organisk affald med henblik på optimering af behandlingen af spildevandsslam ikke skal sidestilles med konventionel affaldsforbrænding eller behandling.

Anden energiproduktion, fx solceller
Der er i bekendtgørelsen ikke medtaget øvrig energiproduktion end anvendelse af egne energiressourcer. Det er derfor fortsat gældende, at vandselskaber ved etableringen af f.eks. solceller bliver omfattet elforsyningslovens krav om selskabsmæssig adskillelse og modregning mv. Der kan anmodes om dispensation herfra hos Energistyrelsen, såfremt produktionen har et ”mindre omfang”. Begrebet ”mindre omfang” er ikke nærmere defineret i praksis, men i høringsnotatet nævnes, ”Det er ikke hensigten […] at muliggøre eksempelvis etablering af større vindmølle- eller solcelleanlæg på vandselskabets arealer med henblik på salg af energi til andre”.

Det skal endvidere holdes for øje, at dispensationen alene gives fra kravet om selskabsmæssig adskillelse. Aktiviteten vil derfor fortsat være omfattet af modregningsbestemmelserne samt kravet om regnskabsmæssig adskillelse i elforsyningsloven. Der kan dog søges om dispensation fra den regnskabsmæssige adskillelse ved Energitilsynet, som ved opnåelse indebærer, at solcelleaktiviteten skal henregnes til hovedvirksomheden og dermed indirekte vil være undtaget fra elforsyningens modregningsregler.

Sammenfatning
Bekendtgørelsen om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer har taget stilling til en del af det energipotentiale der foreligger hos vandselskaber. Det er således med bekendtgørelsen lettere at etablere elproduktion ved anvendelse af egne energiressourcer.

Bekendtgørelsen ændrer i det væsentligste ikke retsstillingen vedrørende varmeproduktion og anden energiproduktion.

Kontakt os
Kim Kirk Kaiser, tlf. 2529 4587
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

Mere fra EY

EY

www.ey.com/dk

I EY stiller vi en bred vifte af ydelser til rådighed indenfor sustainability. Vi har et tværfagligt team, der dækker hele det brede CSR-område, med kompetencer inden for klima- og miljøpåvirkning, sustainability rapporting, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, samt antikorruption og bestikkelse. Som et led i vores service tilbyder vi en række ydelser indenfor virksomheders samf…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere