21.06.2010  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: Investorer skal tage stilling til social ansvarlighed

Social ansvarlighed og etisk adfærd skal ikke kun være et integreret element i forretningsstrategien i de større virksomheder. Også investorerne skal tage aktiv stilling til den sociale ansvarlighed i de virksomheder, de investerer i. FN’s Principles for Responsible Investment (UN:PRI) er et godt udgangspunkt.

Ansvarlige investeringer angår særligt de finansielle virksomheder som for eksempel pensionskasser, fonde, investeringsselskaber og lignende. Ansvarlige investeringer kombinerer dels hensynet til, at investeringen giver et godt afkast, og dels hensynet til sociale, miljømæssige og andre etiske aspekter. Det handler derfor grundlæggende om:

  • Hvad investorerne vælger at investere i
  • Hvordan de udøver deres ejerskab over for de virksomheder, de investerer i.

Dette betyder for eksempel, at man investerer i samfundsnyttige produkter og produktudvikling, frem for produkter der måske er miljøskadelige. Det kan også betyde, at investoren lægger mere vægt på langsigtede afkast end på kortsigtede gevinster. Endelig er det et centralt element, at man som investor forsøger at øve indflydelse på de virksomheder, man investerer i, ved at gå i dialog med dem og sikre, at de drives ansvarligt.

Ansvarlige investeringer er en nødvendighed
På investorsiden har man gennem de seneste år set et skift i holdningen til ansvarlige investeringer. Fra at betragte dem som en begrænsende faktor og noget, der kunne vælges til af ”et godt hjerte”, er investorerne nu for alvor begyndt at se de forretningsmæssige perspektiver forbundet med bæredygtig investering. Derudover er en bevidst ansvarlig investeringsstrategi absolut nødvendig for at efterleve samfundets stigende krav til ansvarlig investeringsadfærd hos de finansielle virksomheder. En dårlig sag kan koste dyrt, hvis man må trække sine investeringer ud på et ufordelagtigt tidspunkt, og kan skade både forholdet til forretningspartnere, kunder, pressen og ngo’er. Sidst, men ikke mindst gælder de samme krav til oplysning om samfundsansvar for finansielle institutioner, som der gælder for de ca. 1100 største ikke-finansielle danske virksomheder, der skal redegøre for deres samfundsansvar i årsrapporten (jf. årsregnskabsloven § 99 a). For finansielle institutioner er kravet indført i Finanstilsynets bekendtgørelser.

Der er altså nu lagt pres på investorerne om at øge deres gennemsigtighed og skabe klarhed over, hvordan de lever op til deres sociale ansvar. Negativ screening og fravalg af de virksomheder, der ikke overholder gældende normer og konventioner, er ikke længere altid tilstrækkeligt. Det forventes, at investorerne viser aktivt engagement, går i dialog med de virksomheder, der ikke opfører sig socialt ansvarligt, og positivt vælger fremtidsorienterede virksomheder, der arbejder seriøst med social ansvarlighed. For mange investorer er det dog en udfordring at tage skridtet mod positiv screening af og aktiv dialog med de virksomheder, de investerer i.

En af flere måder at efterleve disse stigende krav på for finansielle virksomheder er at tilslutte sig de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, også kaldet UN:PRI, og rapportere om sit arbejde som ansvarlig investor gennem UN:PRI’s rammer.

Hvad er UN:PRI?
UN:PRI er seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar. De er blevet til i et samarbejde mellem FN’s Global Compact, FN’s Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) og en række af verdens største investeringsselskaber. De seks principper er:

  • Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
  • Investoren vil være aktiv ejer og indarbejde miljø og sociale forhold i politikker vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.
  • Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, der investeres i.
  • Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri.
  • Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
  • Investoren vil rapportere om sine aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne.


Alle virksomheder med investeringsaktiviteter som bl.a. institutionelle investorer, investeringsbanker og investeringsrådgivere kan gøre brug af de seks principper. I dag har UN:PRI over 700 medlemmer, heraf 25 danske (april 2010), som med deres underskrift er forpligtet til at følge de seks principper og rapportere om deres arbejde, og antallet af medlemmer vokser støt.

Hvad får man ud af at investere ansvarligt og tilslutte sig UN:PRI?
Gennem UN:PRI får man som investor nogle retningslinjer for, hvordan man på en mere systematisk og professionel måde kan gribe sine ansvarlige investeringer an. Derudover giver UN:PRI mulighed for videnudveksling og et forum til debat mellem medlemmer, så de kan drage nytte af hinandens tilgange og erfaringer. Anvendt korrekt kan UN:PRI dermed være et effektivt værktøj til at effektivisere sin tilgang til ansvarlige investeringer, hvilket har en række fordele.

Fordelene ved at investere ansvarligt er blandt andet, at der investeres i produkter, som baserer sig på en formodet fremtidig efterspørgsel, fordi de er med til at løse samfundsproblemer (for eksempel klima). Omvendt risikerer investeringer i mindre bæredygtige sektorer og produkter at hvile på et marked, der er i tilbagegang, og som er mere sårbart over for fremtidig regulering. Ansvarlig investeringsadfærd mindsker også risikoen for negativ presseomtale og kan bidrage til at tiltrække kunder, der i stigende grad stiller krav til, hvordan f.eks. deres pensionsopsparing investeres.

Derudover tyder meget forskning på, at etisk investering giver et mere positivt afkast end traditionel investering. Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs har de virksomheder, som er førende inden for arbejdet med samfundsansvar, givet deres investorer et merafkast på 25 % i forhold til det øvrige aktiemarked. Under alle omstændigheder er der ikke noget, der peger på, at etiske investeringer skulle give et mere negativt afkast end traditionel investering.

Principperne i UN:PRI lægger også op til samarbejde om etisk adfærd i den finansielle sektor (se f.eks. princip nr. 4). Øget tilslutning til principperne fra både små og store investorer vil derfor betyde et løft til hele branchen og øget videndeling i fora som f.eks. Dansif (netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med Socially Responsible Investment (SRI) i Danmark, jf. www.dansif.dk) eller UN:PRI’s eget netværksforum. På den måde vil der blive skabt et fælles og fokuseret samarbejde om ansvarlig investering, hvor alle investorer spiller på samme hold. Endelig vil øget tilslutning til UN:PRI-principperne og større videnudveksling skabe mere transparens i den finansielle sektor og større mulighed for sammenligning med konkurrenter, hvilket vil gavne de investorer, der vil være best in class. Den øgede transparens gavner ikke mindst private investorer og formueforvaltere, der får flere valgmuligheder i forhold til at vælge investeringsselskaber med omhu.

Der findes ikke nogen decideret facitliste over, hvad der er rigtigt og forkert, når det kommer til ansvarlige investeringer. Investorernes vigtigste opgave er derfor at sikre sig, at de virksomheder, de investerer i, ikke overtræder FN’s retningslinjer for menneskerettigheder, arbejderes rettigheder, miljø og god selskabsledelse. Sikres dette, kan de frit lade kapitalen strømme til investeringer i bæredygtighed og social ansvarlighed - til gavn for sig selv og samfundet generelt.

Mere fra Birgitte

Birgitte Mogensen

Professionel CSR bestyrelsesmedlem

IdagFormand for CSR - udvalget i FSR - danske revisorer.Professionel bestyrelsesmedlem med en baggrund som statsautoriseret revisor.Indehaver af virksomheden www.boardmanagement.dk, der arbejder for at bidrage til professionalisme i bestyrelser, der favner relevant bæredygtighed & CSR ansvar til gavn for den forretningsmæssige værdiskabelseErfaring20+ års erfaring som partner og statsautoriser…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere