Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er i øjeblikket i gang med at behandle tre sager, som kan have betydning for, om sundt klima er en menneskerettighed.

I starten af 2024 forventes der at falde dom i tre principielle retssager, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i øjeblikket afholder høringer i.

De tre sager er forskellige, men har det til fælles, at de handler om, hvorvidt almindelige mennesker ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har krav på beskyttelse mod klimaforandringer, som kan true deres sundhed samt privat- og familieliv eller ejendom.

Læs også: Regeringens 2025-mål skal nås med kontroversielle biobrændstoffer

Det skriver Sune Fugleholm, partner i advokatfirmaet Poul Schmidt/Kammeradvokaten, i Altinget.

I en af de tre sager er Danmark sammen med 32 andre europæiske lande blevet indstævnt af seks portugisiske unge i alderen 10 til 23 år for at have krænket deres ret til en sund opvækst.

Det er ifølge dem sket ved blandt andet at være medvirkende til temperaturstigninger, som har resulteret i en ungdom med tørke, skovbrande og helbredsproblemer.

Og hvis Domstolen beslutter, at et sundt klima er en menneskerettighed vil det for danskere og andre europæere have umiddelbart to konsekvenser, mener Sune Fugleholm.

Læs også: FN-chef beder Elon Musk om at sikre menneskerettigheder på Twitter

”For det første vil borgerne kunne få deres nationale domstole til at afgøre, om deres hjemlande lever op til Domstolens krav til landenes indsats mod udledningen af drivhusgasser. For det andet vil Den Europæiske Menneskerettighedskonvention også på klimaområdet gælde med samme indhold i alle Europarådets 47 medlemsstater og dermed stille samme basale krav til regeringernes indsats,” skriver han i Altinget.

Dermed kan det eksempelvis være op til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at afgøre, om Danmarks klimamål er fyldestgørende.

- HCL

Flere end 500 borgere har været med til at placere klaplåger og stier i Naturfondens nye naturområde i Mols Bjerge. Formålet er at hjælpe naturen og give alle gode muligheder for at opleve den.

De mange borgere var med til at planlægge placering af stier, hegn, klaplåger og p-plads sammen med Nationalpark Mols Bjerge, Københavns Universitet og Naturfonden. Formålet er at at give naturen den vigtige hjælp, at alle kan opleve den og at høre naboers ønsker.

Borgerne var med i en række workshops og ture ud i området for at komme med forslag og tanker om udviklingen af området.

Onsdag den 20. september indvies naturområdet så for alle. Her kan alle både nyde naturområdet og høre mere om arbejdet med at inddrage borgerne på en vandring kl. 16:30.

Unik natur og imponerende udsigter
I 2020 købte Naturfonden arealer ved landsbyen Agri, og nu åbner Nationalpark Mols Bjerge klaplågerne til et cirka 40 hektar stort område med unikke naturværdier, imponerende udsigter og nyetablerede faciliteter i form af klaplåger, frahegning og sluser. Området er indrettet, så alle kan færdes i foldene på en god og tryg måde.

Området består af tidligere dyrket landbrugsjord samt skov- og græsningsarealer.

Omfattende monitering har afsløret mange sjældne arter.

Herunder landets eneste kendte levested for hvepsearten glat gæstehveps samt sjældne arter som mørk hvepsebi, lille lynggræshoppe og håret stikmyre.

Områdets faste beboere i form af hårdføre og robuste heste og kvæg er allerede flyttet ind, og de fleste af publikumsfaciliteterne som sluser, skiltning, afmærkede stier og bordebænkesæt, der skal gøre det lettere for besøgende at bruge området, er ved at være på plads.

En stor borgerinddragende proces
Efter at have købt arealerne indledte Naturfonden, Nationalpark Mols Bjerge og Københavns Universitet en borgerinddragende proces med henblik på indretning af området. I løbet af fire workshops blev naboer, lokale i området og andre interesserede inviteret med og inddraget i planlægningen og udformningen af det kommende naturområde.

”Det har været en enorm inspirerende proces, og det har været opløftende, at deltagerne er kommet med mange gode ideer og inputs til det nye område, idéer som vi nu har etableret ude i området,” siger Thomas Stampe Petersen, som er projekt- og naturmedarbejder hos Nationalpark Mols Bjerge.

På de første to workshops fik deltagerne oplæg om græsning som et effektivt middel til at beskytte biodiversiteten, og om hvordan man kombinerer græsning og friluftsliv, og der blev afholdt en fælles vandring i naturområdet og guidet tur med dyreadfærdseksperter.

I den tredje workshop var der fokus på udarbejdelse af konkrete løsninger for indretningen af det nye naturområde.

En fjerde workshop blev gennemført, da området undervejs blev udvidet med naboarealer og dermed mulighed for at lave flere og andre rekreative løsninger.

Over 500 interesserede deltog i projektet med at komme med forslag til placering af klaplåger, sluser, og rekreativ adgang til naturområdet.

Plads til friluftsliv og god adgang for publikum
Workshopsene er en del af et stort forskningsprojekt ”Græsning og friluftsliv – bedste praksis for dialog, etablering og formidling” ved Københavns Universitet.

Forskningsprojektets formål er at udarbejde en vejledning, som kan tages i brug, når man vil bruge græssende dyr som en del af naturforvaltningen.

Vejledningen skal sikre, naturen får den rette hjælp, samtidigt med at friluftslivet sikres med god adgang for gæster.

De væsentligste resultater fra forskningsprojektet vil også blive præsenteret ved åbningen den 20. september.

Praktisk om arrangementet
Åbning og vandring gennemføres onsdag den 20. september kl. 16.30 til ca. 19.00 med start på P-pladsen ved Agri (Agri Bavnehøj Vej nr. 9, 8420 Knebel). Turen er cirka 4 km i kuperet terræn. Det er vigtigt at have godt fodtøj på og beklædning efter vejret på dagen.

Scope 1, 2 & 3 forklaret

Scope 1: Vores direkte udledning som følge af aktiviteter under vores kontrol. Det er fx firmabiler og naturgas på vores risterier

Scope 2: Indirekte udledning fra bl.a. elektricitet, vi har købt og brugt i vores drift

Scope 3:  Indirekte udledninger, der er i vores værdikæde uden for vores operationer fx medarbejderes pendling og råvarerne kaffe og te

Madspild er et globalt problem, hvor verdens husstande står for over halvdelen af det totale madspild. Det skal et nyt bakteriedræbende UV- produkt være med til at nedbringe og forlænge madvarernes liv i køleskabet med op til 300 procent.

Ifølge EU-Kommissionen går næsten 59 millioner ton mad til spilde i EU hvert år, hvor mere end halvdelen kommer fra husholdninger.

Som en del af EU-Kommissionens nye målsætning om reducering af fødevarespild skal madspild fra husholdninger, supermarkeder og på restauranter skæres med 30 procent. For at nå målet er der behov for at finde en løsning, som kan hjælpe husstandene med at mindske madspildet.

En af dem skal være et nyt køkkenprodukt fra teknologivirksomheden EcoLoc og forskningsvirksomheden PureFize Technologies.

Læs også: Nyt initiativ skal få børnefamilier i køkkenet og bekæmpe madspild

Sammen har de udviklet et produkt, kaldet EcoLoc, som anvender et unikt UV-lys, som skinner gennem et tilpasset låg og forlænger fødevarens holdbarhed med op til 300 procent. Det sker, ved at UV-lyset dræber de skadelige mikroorganismer. Låget er skræddersyet til at passe alle IKEA-madbeholdere i 365+ serien.

"Fødevarekontamination sker grundet mikroorganismer i luften, og når nogen eller noget rører maden. Det resulterer i, at madens kvalitet forringes, og at den ryger ud, når vi kan se de mindste tegn på nedbrydning. Mennesker har altid søgt måder at forlænge fødevarers holdbarhed på. Det begyndte med saltning, konservering, til teknologiske hjælpemidler som køleskabe og vakuum. Dette er næste skridt i den udvikling, der gør, at vi kan skære ned på spildte ressourcer i fødevarer," siger Johan Tingsborg, der er administrerende direktør hos EcoLoc AB samt Chief Product Officer hos PureFize Technologies.

UV-lys forlænger holdbarhed
Teknologien er udviklet af forskningsvirksomheden PureFize Technologies og er tidligere blevet anvendt til at eksempelvis rense vand og forhindre smitsomme sygdomme. I mange år har fokus dog også været på samarbejder med firmaer, der arbejder med madbeholdere og fødevarehåndtering.

"Vi ser, at denne teknologi kan anvendes på køleskabe og faktisk forbedre deres kernefunktion. Men nu kan vi reducere madspild hurtigere ved at implementere teknologien i et køkkenprodukt direkte målrettet forbrugerne, der er anvendeligt i kombination med køleskabet. Det er et vigtigt skridt mod mindskningen af madspild i fremtiden," siger Rune Torbjörnsen, der er CEO hos PureFize Technologies.

Holdbarheden forventes at blive forøget med flere hundrede procent, hvor fødevarer såsom brød kan holde sig 200 procent længere, mens tomater kan holde 300 procent længere.

Konsekvenser ophober sig
Med den mængde madspild, der sker verden over, anslår Eurostat i en undersøgelse fra 2022, at omkostningerne af madspild i EU rammer en markedsværdi på 132 milliarder euro. Det sker det i en tid, hvor forbrugerne kæmper med at balancere økonomien ovenpå de sidste års forhøjede fødevarepriser og inflation.

Læs også: Ministers akutplan for grundvandet møder kritik

"Mange fødevarepriser er steget med omtrent de 20 procent over det seneste år. Ved at forlænge holdbarheden af maden i køleskabet, kan vi hjælpe husstande med at spare på deres madbudget, mens det skal mindske de store omkostninger i den overordnede sammenhæng. Vi estimerer, at en husholdning på fire vil kunne spare over to tusinde kroner hvert år," siger Johan Tingsborg.

EcoLoc blev lanceret 29. september i forbindelse med FN’s Internationale dag for Madspild for at fremhæve problemerne med madspild.

- HCL

Hvis din virksomhed ikke allerede er i gang med at blive skarp på fænomenet ESG, og hvordan der skal rapporteres på det, er det på tide at komme i gang, siger Søren Eriksen, der er direktør i konsulenthuset Viegand Maagøe til de mange deltagere på messen.

Når tæt på 20.000 repræsentanter fra alle hjørner af industrien mødes i Herning til messen HI Tech & Industry Scandinavia i denne uge, bliver der talt forretning, udvekslet visitkort og fremvist nye produkter.

Det er helt, som det skal være. Men samtidig håber jeg også, der i år vil være mere fokus på ESG og den tsunami af krav til rapportering, der er på vej og som bliver indfaset fra 2024.  

Og ja, kravene fra EU er i første omgang møntet på virksomheder med flere end 250 ansatte, men det betyder ikke, at man som lille eller mellemstor virksomhed kan læne sig tilbage og glæde sig over at gå fri. Tværtimod!

For mange er ikke gået i gang

50.000 virksomheder i EU bliver omfattet af kravene, og de kommer til at stille krav til deres underleverandører om, at de har styr på deres rapportering. På den måde spreder rapporteringskravet sig langt ud i værdikæderne, og som virksomhed kan man lige så godt være på forkant og sætte gang i arbejdet i dag.  

Den meget reelle konsekvens for B2B-virksomheder er nemlig, at de mister eksisterende kunder og ikke kan tiltrække nye, hvis de ikke kan påvise som minimum at være i gang med at få styr på rapporteringen.

I Danmark har vi heldigvis en stor og stærk gruppe af SMV’er, der bidrager positivt til dansk erhvervsliv. Men der er grund til at være en smule bekymret på deres vegne.

I april kunne Jyllands-Posten offentliggøre en undersøgelse, der viste, at kun 3 % af de adspurgte virksomheder på daværende tidspunkt havde en plan for, hvordan de vil håndtere rapporteringen på tværs af hele ESG-området. Så er der mildest nok at tage fat på.

Masser af værdi i ESG

Den gode nyhed er selvfølgelig, at det ikke er for sent. Endnu. For der skal ske noget med det samme, hvis det ikke pludselig skal være det.  

Jeg forstår godt, hvis det for en mindre virksomhed kan virke som en uoverstigelig opgave at give sig i kast med ESG-rapportering. For hvor skal man lige begynde? Og hvem skal sørge for, det bliver gjort, når forretningen samtidig skal holdes i gang?

Så tillad mig at berolige en smule. Man kan nemlig tage det i mindre bidder, og når man kommer i gang, giver arbejdet med ESG rent faktisk rigtig meget værdi til virksomheden. På den måde føre det, der kan føles som en byrde, en belønning med sig.

Et par råd til, hvordan din virksomhed kommer i gang:

Søren Eriksen er administrerende direktør i konsulenthuset Viegand Maagøe, der siden 2006 har beskæftiget sig med grøn omstilling af erhvervslivet og leverer ESG-rådgivning til både store og små virksomheder.

Freehand Coffee Company A/S

freehandcoffee.dk

Branche/Sektor:

Fremstillingsvirksomhed

JACOBS DOUWE EGBERTS DK ApS

www.jdeprofessional.dk/

Branche/Sektor:

Fremstillingsvirksomhed

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere