Efter 2030 kan man kun sælge til Novo Nordisk, hvis man har kan dokumentere, at man benytter 100 procent grøn energi til at producere deres produkter. Til gengæld kan man få hjælp af kæmpen fra Bagsværd til at komme derhen.

Novo Nordisks egen produktion er i dag, som det eneste globale medicinalselskab, CO2-neutral baseret på grøn energi. Men omkring 80 procent af virksomhedens CO2-udledninger ligger i scope 3 – altså leverandørkæden.

Ved at kræve vedvarende energi af leverandørerne vil Novo Nordisk ifølge egne beregninger kunne fjerne mindst 300.000 tons CO2 fra deres forsyningskæde.

"Hvis man er seriøs omkring at ville være CO2-neutral og ikke have noget negativt miljøaftryk, så bliver vi nødt til at kigge på CO2-profilen på alt det, vi bringer på markedet," siger Lars Fruergaard Jørgensen til Finans

Det nye krav er en del af Novo Nordisks mål om at fjerne sin negative påvirkning af det naturlige miljø, som også indebærer et mål om at have nul CO2-udledninger fra egne aktiviteter og transport i 2030.

Læs også: Lego sætter milliarder af til bæredygtighedsboost

”Hvis det skal lade sig gøre må vi se ud over vores egen organisation og samarbejde på tværs af mange sektorer med leverandører for at accelerere omstillingen til vedvarende energi,” siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Hjælper gerne med ingen undtagelser

Novo Nordisk er fuldt ud klar over, at det for ganske mange leverandører vil forekomme et noget uoverskueligt krav. Så virksomheden tilbyder at arbejde sammen om opgaven og dele ud af egne erfaringer med at benytte vedvarende energi i alle sine aktiviteter.

Det gælder også en accept af, at det måske kan komme til at koste lidt.

"Vi er indstillet på at betale lidt mere for det i begyndelsen, men så forventer vi, fordi vi er med til at skabe et marked for en mere miljørigtig vare, at vi tiltrækker andre aktører, hvilket får prisen til at komme ned over tid," siger Lars Fruergaard Jørgensen til finans.dk

Til gengæld er der ingen vej uden om, hvis man vil være blandt virksomhedens direkte leverandører efter 2030. Hvis man ikke kan dokumentere, at ens aktiviteter er drevet af grøn energi, så er Novo Nordisk klar til at kigge andre steder hen, for at få hvad de har brug for.

Grøn energiforsyning vil blive bygget ind i de årlige leverandør-opfølgninger, hvor der skal foreligge dokumentation for, at der er indkøbt CO2-neutral energi svarende til den mængde energi, virksomheden bruger på at producere det, Novo Nordisk køber af dem.

- EHS

En ny analyse fra KPMG og FSR – danske revisorer viser, at kun få store danske virksomheder rapporterer om deres egen klimapåvirkning efter den internationalt anerkendte rapporteringsstandard, Greenhouse Gas Protocol. Det betyder, at virksomhedernes klimadata ikke giver pålidelige pejlemærker for investorer og forbrugere.

Kun få store virksomheder rapporterer om deres klimapåvirkning efter Greenhouse Gas-Protokollen, der er den internationalt anerkendte rapporteringsstandard for opgørelse af virksomheders drivhusgasudledninger.

Gennemgangen af virksomhedernes klimarapportering viser, at 88 procent af de 2.000 største danske virksomheder enten helt har fravalgt at rapportere eller oplyser om deres CO2-udledning efter andre metoder end den dominerende internationale standard på området, Greenhouse Gas Protokollen. Kun 12 pct. rapporterer altså på internationalt niveau.

Kunder, der ønsker at købe bæredygtigt, har dermed vanskeligt ved at vurdere, om de skal købe virksomhedens produkter eller ej. Investorer mangler viden, når de skal tage beslutninger om grønne investeringer og klimarelaterede finansielle risici. Og potentielle ansatte kan ikke vælge virksomheder fra eller til baseret på deres klimaaftryk.

Robuste klimadata er afgørende i bekæmpelsen af klimaudfordringer
Skal Danmark og de danske virksomheder for alvor bidrage til at bekæmpe den globale klimakrise, kan det kun ske på grundlag af et robust overblik over deres CO2-udledninger, så man kan følge fremskridtene. Det er vigtigt, at sådant et overblik er sammenligneligt og valideret. Her kan revisorerne spille en vigtig rolle ved at hjælpe virksomhederne med at bruge de rigtige metoder og validere deres data.

Store virksomheder rapporterer ikke på klima efter internationale standarder – klik her for at hente den komplette analyse


Fakta om analysen
Gennemgangen af de 2.012 virksomheders seneste redegørelse for reduktion af klimapåvirkning er foretaget af KPMG og FSR – danske revisorer ved brug af kunstig intelligens og maskinlæring. 1.860 af virksomheder er fra regnskabsklasse store C, og 143 af dem er i regnskabsklasse D. Det er de to regnskabsklasser, der er omfattet af lovkravet om CSR-rapportering i Årsregnskabslovens § 99 a.

Analysen viser følgende:

P+, Pensionskassen for Akademikere får topkarakter i den årlige rating af aktivt ejerskab hos store danske investorer.

Med en score på ni ud af ni mulige point i en rating foretaget af Økonomisk Ugebrev placerer P+, Pensionskassen for Akademikere sig i toppen af store danske investorer med den mest seriøse og professionelle tilgang til aktivt ejerskab.

I alt 27 investorer er blevet vurderet på ni konkrete målepunkter. Målepunkterne omfatter redegørelse for arbejdet med aktivt ejerskab, herunder politik for aktivt ejerskab, eksklusion og dialog, samarbejde, stemmeafgivelse, håndtering af interessekonflikter og rapportering. P+ var blandt de seks vurderede investorer, der fik maksimumpoint for deres tilgang til aktivt ejerskab og information på området.

Den gode rating er et udtryk for, at P+ er på rette spor i den tilgang, som pensionskassen har til aktivt ejerskab.

”Aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer generelt er centrale temaer for både os og vores medlemmer. Vi er meget glade for den gode rating, som vi kan bygge videre på i det løbende arbejde med aktivt ejerskab og ansvarlighed,” siger underdirektør i P+, Kirstine Lund Christiansen.

Aktivt ejerskab på solidt grundlag
Ligesom hele pensionskassens politik for investeringsområdet tager P+’s politik for aktivt ejerskab udgangspunkt i en række danske og udenlandske principper, blandt andet OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber og FN´s Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

”Det er afgørende, at vores politik for og arbejde med aktivt ejerskab og ansvarlighed står på et solidt grundlag. Som aktiv, ansvarlig investor har vi fokus på, hvorvidt selskaber i vores portefølje har god selskabsledelse og dermed forebygger og afbøder negativ påvirkning af miljø og mennesker,” siger Kirstine Lund Christiansen. 

Både i 2018 og 2019 vurderede organisationen Principles for Responsible Investments (PRI), at P+’s investeringspolitik er i top, når det kommer til ansvarlighed. Politikken blev vurderet til A+, som er den højst mulige karakter. PRI udspringer af FN og er verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Om Økonomisk Ugebrevs Rating af Aktivt Ejerskab

Det blev investorerne målt på:

 1. Redegørelse for aktivt ejerskab
  Toppoint gives, hvis redegørelsen for aktivt ejerskab i forhold til anbefalingerne for aktivt ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse er fuldt besvaret, og hvis der følger forklaringer for, hvordan anbefalingerne efterleves eller ikke efterleves ved hvert enkelt punkt.  
   
 2. Aktivt ejerskab – politik
  Toppoint gives, hvis der forklares i politikken for aktivt ejerskab, i hvilket omfang aktivt ejerskab udøves, hvordan aktivt ejerskab udøves, og om der anvendes service providers/proxy rådgivere og i givet fald hvilke.
   
 3. Eksklusion/dialog
  Toppoint gives, hvis der eksisterer en offentlig tilgængelig eksklusionsliste eller forklaring på, hvorfor der ikke findes en eksklusionsliste, samt at der findes en offentlig tilgængelig dialogliste, som opsummerer hvilke selskaber der er indgået dialog med, og hvad fokus er for dialogerne.
   
 4. Samarbejde med andre investorer
  Toppoint gives, hvis der oplyses om samarbejde med andre investorer eller forklares, hvorfor der ikke indgås samarbejde med andre investorer.
   
 5. Oplysning om stemmeafgivelse – del 1
  Toppoint gives, hvis der findes en oversigt over, hvor der er stemt, og hvordan der er stemt på forskellige temaer samt en beskrivelse af prioriterede stemmetemaer, og hvordan man typisk stemmer nej til ledelsens forslag, fx toplederløn eller klima.
   
 6. Oplysning om stemmeafgivelse – del 2
  Toppoint gives, hvis der eksisterer opgørelser over, hvordan der er stemt på alle børsnoterede selskabers generalforsamlinger med oplysninger om ja/nej/blanke stemmer samt forklaringer på, hvorfor der er stemt imod bestyrelsen.
   
 7. Aktieudlån
  Toppoint gives, hvis der eksisterer en politik for aktieudlån. P+ foretager ikke den type investeringer.
   
 8. Interessekonflikter
  Toppoint gives, hvis politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres. Ellers oplyses det, at der ikke har været interessekonflikter.
   
 9. Rapportering
  Oplysninger på området for aktivt ejerskab vises på en overskuelig måde og er lette at finde. Fx at alle rapporter er samlet ét sted på en portal eller side over ansvarlige investeringer. 

DK2020 – de første 20 kommuner

Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske kommuner har gennemgået et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.

De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

Lyder det fra en af vores tidligere kursister om kurset i leverandøraudits, der har til formål at klæde dig på til at gennemføre effektive leverandøraudits i hele leverandørkæden

"Deltagerne bliver i stand til at gennemføre en audit hos deres leverandører sådan, at man får vished for, at kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø ude i leverandørkæden også er på højde med det, som gælder i jeres egne virksomheder," fortæller John Meyer, Lead Auditor og underviser på kurset i leverandøraudits.

Derfor vil du opleve en stærk kombination af teori, praktiske cases og øvelser i løbet af kurset, så du får afprøvet teorien i praksis, mens du stadig har fornøjelsen af dine medkursisters indspark og din undervisers mangeårige erfaring.

"En af de ting, vi oplever, at deltagerne er rigtig glade for ved kurset er, at det er en kombination af øvelser og teori," siger John og forklarer, hvordan dag et giver dig et teoretisk grundlag, som skal bruges til at løse en konkret case omkring planlægning af audit på dag 2.

Selvom kurset kun tager 2 dage, slutter den faglige sparring dog ikke her, for som en ekstra BONUS får du en opfølgningsdag, hvor du – efter du har afprøvet din nye viden i egen virksomhed – igen mødes med de øvrige kursister og udveksler erfaringer.

"Efter cirka seks uger har vi en opfølgningsdag, hvor deltagerne på kurset får lejlighed til at vise og fortælle om, hvordan de har brugt værktøjerne derhjemme, og præsentere resultaterne af deres foreløbige planlægning af måske en kommende audit," fortæller John.

Det betyder, at når du deltager på kurset i leverandøraudit den 5.-6. oktober, får du en ekstra dag med i prisen i form af en opfølgningsdag, som er planlagt til den 10. december - så du har faglig sparring om leverandøraudits året ud.

For første gang nogensinde er Forbo Flooring Systems vært for et internationalt webinar. I denne online event vil Christina Gamboa og Daan Roosegaarde giver deres syn på hvordan vi sammen kan leve CO2 neutralt.

Det sociale ansvar og den påtrængende nødvendighed for at reducere CO2-udledningen er enormt. I stigende grad bemærker vi globalt effekten af klimaændringerne. På nuværende tidspunkt udgør indbygget CO2 i produkterne 28% af udledningen i byggebranchen. Ved at ændre tilgangen til byggeprocessen fører vores netværk branchen mod et kulstofneutralt fair og sundt byggeri. Hvordan takler vi denne opgave i hele processen? Hvilke handlinger er taget indtil videre, og hvad står vi stadig overfor? Vi tror, at et CO2 neutralt bygget miljø starter med design.

I dette Live Forward-webinar giver CEO for Green Green Building Council, Cristina Gamboa og kunstner og innovatør, Daan Roosegaarde deres vision om, hvordan man sammen opnår CO2-neutralitet. En udfordrende dialog mellem disse to ”gamechanging” pionerer. Efter at have delt deres personlige historie baseret på deres ekspertise, vil vi gå i dybden med emnet.

Alle landets kommuner inviteres nu til at blive en del af projektet 'DK2020 – klimaplaner for hele Danmark', for at sætte skub i udviklingen af lokale klimaplaner.

Fra efteråret 2020 inviteres alle landets kommuner til at blive en del af DK2020, hvor de kan hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen.

Tyve danske kommuner er allerede i gang med at udvikle en sådan, for at nedbringe lokale CO2-udledninger til nul senest i 2050, og vise hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, og en ny bevilling på 45 mio. kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner har gjort det muligt at invitere alle landets kommuner med i projektet fra efteråret 2020 under titlen 'DK2020 -klimaplaner for hele Danmark'.

Selvom langt de fleste kommuner ifølge Kommunernes Landsforening (KL) allerede har mål for CO₂-reduktion og ambitiøse planer for vejen derhen, er det ganske få kommuner, hvis klimaplaner i dag flugter med Parisaftalens mål. Det skal det nye partnerskab være med til at ændre.

”Ambitionen om at opnå et CO2-neutralt samfund kommer til at få stor betydning for, hvordan vi lever og indretter vores samfund. Alle skal spille en rolle, og kommunerne er tæt på både borgere og virksomheder og kan på den måde drive udviklingen og samarbejdet mellem parterne. Derfor er klimapolitik også lokalpolitik, og med DK2020 sætter vi for alvor skub i udviklingen af ambitiøse kommunale klimaplaner, som lever op til Paris-aftalen og kan sætte retningen for hele Danmark,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

DK2020 – de første 20 kommuner

Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske kommuner har gennemgået et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.

De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

Fra global vejledning til lokale planer
Projektets principper lægger sig op ad det internationale bynetværk C40, som anvendes af nogle af de største og mest ambitiøse byer i verden hvad angår klimaplanlægning. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Baggrunden for DK2020 er rapporten ”Deadline 2020”, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

Efter at have udgivet Deadline2020-rapporten har C40 udarbejdet en global vejledning til, hvordan bynetværkets 96 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020.

Forpligtet på højeste niveau
DK2020-arbejdet forankres på det højeste politiske niveau i kommunerne. Borgmester og byråd underskriver ved ansøgning om deltagelse et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig også til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Opgaven med at rådgive de kommuner, der fremover bliver en del af DK2020, og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner, organiseres i samarbejde mellem hver af de fem regioner og KL’s Kommune Kontakt Råd (KKR) i. Den grønne tænketank CONCITO er overordnet projektleder, sekretariat og videnspartner i projektet.

Der vil blive gennemført to forløb med to hold af kommuner. Første hold gennemfører forløbet fra november 2020 til april 2022.

- MT/EHS

Acacia er navnet på det nye innovationslaboratorium, som skal hjælpe organisationer og små og mellemstore virksomheder med at udvikle nye bæredygtige løsninger.

Efterspørgslen på sparring i forhold til hvordan bæredygtighed og samfundsansvar kan tænkes ind i en kommerciel forretningsstrategi er stigende. Det har Deloitte nu valgt at imødekomme.

Med fokus på ligeværdige partnerskaber, har Deloitte skabt et sted, hvor organisationer og SMV’er kan få professionel rådgivning og sparring, og hvor virksomhederne kan lære af hinanden og dele viden.

”Vi lever på en planet med begrænsede ressourcer. Vi kan ikke fortsætte ad samme vej, som industrialiseringen lagde sporene til. Vi skal finde en anden vej. Den dukker op, hver gang én virksomhed vælger at transformere sig i en bæredygtig retning. Hver gang ét menneske udviser personligt mod og lederskab, tager ansvaret på sig og evner at udfordre status quo”, siger Bahare Haghshenas, som er partner i Deloitte og executive director i Acacia.

60 virksomheder har allerede benyttet sig af de services, Deloitte tilbyder gennem Acacia, bl.a. gennem Deloittes involvering i projektet SDG Accelerator, hvor projektpartnerne over to år bistod flere end 30 virksomheder med at forretningsudvikling med udgangspunkt i verdensmålene. 

Nu står en lang række specialister og eksperter står klar til fortsat at hjælpe med at skabe resultater i form af bæredygtige løsninger på eksisterende udfordringer – løsninger der ikke bare løser en klimaproblematik, men som også er en god forretning.

- MT

Siden Coop i juni lancerede en klimaberegner i deres app har mere end 200.000 danskere landet over været på mobilen for at undersøge, hvordan deres dagligvareindkøb belaster miljøet. Det tyder på, at der er et stort behov for mere gennemskuelighed og hjælp til at træffe klimavenlige valg hos forbrugerne, mener Coop.

Der er mange måder at beregne klimaaftryk af fødevareforbrug på, men noget tyder på, at Coops metode rammer rigtigt hos forbrugerne. De sidste tre måneder har mere end 200.000 danskere nemlig brugt Coops nye klimaberegner til at følge med i, hvordan deres klimaaftryk ser ud, når de handler.

”Det er rigtigt positivt, at vi allerede har så mange brugere af Coops klimaberegner. Det fortæller os, at danskerne har manglet konkrete værktøjer til at gennemskue forholdet mellem deres klimaaftryk og madvaner set i forhold til, hvordan de køber ind,” siger Thomas Roland, CSR-chef hos Coop og fortsætter:

”Samtidig viser klimaberegnerens popularitet, at teknologi og digitale værktøjer kan være rigtig gavnlige i forhold til at få flere og flere forbrugere til at omlægge deres vaner og forbrug til mere klimavenlige alternativer”.

Med Coops klimaberegner får forbrugerne mulighed for bedre at forstå proportionerne i deres forbrug, og hvordan det hænger sammen med deres klimaaftryk. Klimaberegneren tager nemlig udgangspunkt i, hvilke typer af varer vi køber mest af, og hvordan de belaster klimaet.

Bred interesse landet over
Den nye klimaberegner har vundet indpas hos forbrugere over hele landet fra Thy til Vesterbro, og procentvis er lige mange jyder som sjællændere begyndt at monitorere og beregne deres klimaaftryk. Særlig populært er værktøjet hos de 45 til 69-årige, men også de unge har taget godt imod Coops nye klimatiltag.

”Vi er glade for at se, at klimaberegneren bliver taget i brug over hele landet og ikke kun er et storbyfænomen eller forbeholdt særlige aldersgrupper. Det er vigtigt for os, at vi kan få alle med, og vi glæder os til at se, at forhåbentlig endnu flere vil benytte klimaberegneren i fremtiden,” afslutter Thomas Roland.

Den nye klimaberegner hedder ‘Følg dit Klimaaftryk’ og er en del af Coops klimastrategi. Du kan læse mere om klimaberegneren her

Scania introducerer elektrificeret lastbilserie klar til serieproduktion - en milepæl i virksomhedens historie

Scania lancerer i dag en produktionsklar serie af elektriske lastbiler og passerer dermed en vigtig milepæl i omstillingen mod et bæredygtigt transportsystem. De allerede velkendte el-hybrid modeller, får nu selskab af kraftige og effektive plug-in hybrid lastbiler og fuldelektriske lastbiler. I første omgang skræddersyet til distributionskørsel med bl.a. dagligvarer i byernes centrum.

Baseret på Scanias velkendte historik med levering af premium lastbiler til kørsel på diesel og bæredygtige bio-brændstoffer markerer lanceringen et vigtigt skridt i koncernens historie. I de kommende år vil Scania fortsætte udviklingen af elektriske køretøjer til alle typer godstransport, herunder også langturs- og entreprenørkørsel.

”Det er med stolthed, at vi nu markerer starten på Scanias langsigtede plan for elektrificering af godstransporten”, siger Scanias koncernchef Henrik Henriksson.

“Vi vil i de kommende år løbende introducere nye elektrificerede køretøjer i hele produktprogrammet, og vi er netop nu i gang med at tilpasse vores produktion i den retning. Her er det især vigtigt at nævne, at vi om få år også vil introducere elektriske lastbiler til langturskørsel med mulighed for hurtig opladning f.eks. under chaufførens lovpligtige 45-timers hvileperiode”, tilføjer han.

Elektrificering af de tunge lastbiler i transportsystemet er afgørende for at indfri målsætningerne i Paris-aftalen om begrænsning af den globale opvarmning til under 1,5° C. E-køretøjer vil derfor i stigende grad udgøre attraktive alternativer for klimabevidste kunder. Scania vil i den indledende fase udvikle og indsætte hybrid- og fuldelektriske køretøjer på markedet i partnerskab med disse fremsynede kunder.

Scanias fuldelektriske lastbiler - udstyret med de lave L- og P-førerhuse - er udrustet med batteripakker fra 165 til 300 kWh kapacitet til drift af elmotorer på 230 kW svarende til ca. 310 hk. Kunderne kan vælge mellem fem eller ni batterier, hvoraf lastbiler med sidstnævnte løsning får en rækkevidde på op til 250 km på en enkelt opladning.

Scanias plug-in hybridlastbiler - der også kan leveres med L- og P-førerhuse - giver mulighed for langturskørsel ved brug af forbrændingsmotor og efterfølgende fuldelektrisk kørsel på op til 60 km, når det kræves. I kombination med brug af bæredygtige brændstoffer i forbrændingsmotoren kan transportvirksomheder dermed reducere deres klimaaftryk markant.

Begge teknologier bygger på Scanias velkendte modulsystem med udstrakt brug af gennemprøvede komponenter fra Scanias brede produktprogram, der har ry for såvel høj driftssikkerhed som effektivitet.

”Selv om elektriske køretøjer på visse områder repræsenterer ny teknologi, har vi gjort alt for at sikre, at vi kan tilbyde samme markedsledende driftssikkerhed og oppetid, som gælder for vores øvrige lastbiler”, siger Anders Lampinen, der er chef for New Technologies på Scania.

”Scanias køretøjer er indbegrebet af overlegen kvalitet, og det vil naturligvis også gælde for vores elektrificerede lastbiler”, fastslår han.

Ud over kørsel med dagligvarer, stykgods og temperaturfølsomt gods kan e-lastbiler med fordel indsættes til bykørsel f.eks. med hejselad, tippelad og renovationsaggregat samt som brand- og redningskøretøjer.

”Vi er overbeviste om, at fremsynede kunder vil være ivrige for at føre an i elektrificeringen ved at presse på for at fremtidssikre deres køretøjsflåder”, siger Lampinen.

”I større transportvirksomheder med store køretøjsflåder giver introduktionen af e-lastbiler en vigtig mulighed for at høste erfaringer på dette område. Vi ved også, at store transportkøbere er interesseret i at mindske klimabelastningen ved transport af deres varer og produkter”, fastslår han.

Både plug-in hybrid- og fuldelektriske køretøjer bliver afgørende for mulighederne for at udføre transportopgaver i de stadig flere forstads- og byområder rundt omkring i verden, hvor der allerede er eller snart vil blive indført nul-emissions-zoner. E-lastbiler vil desuden give mulighed for højere udnyttelsesgrad i kraft af støjsvag kørsel, så transporterne kan udføres senere på aftenen, om natten og tidligt om morgenen. Dermed reduceres problemerne med trængsel og parkering ved leveringer og afhentninger i byområder. Undersøgelser har vist, at distributionskørsel kan være op til 30 % mere effektiv i ydertimerne end i myldretiden takket være mindre trængsel, nemmere parkering, højere gennemsnitshastighed og hyppigere grønne bølger gennem trafikreguleringer.

De fuldelektriske lastbiler giver valgmulighed mellem fem batterier med 165 kWh kapacitet og ni batterier med 300 kWh kapacitet. Når forbrændingsmotoren er fjernet, kan der placeres ét batteri i den tidligere motortunnel samt hhv. fire og otte batterier på siden af chassiset.

Batterierne kan nemt oplades med 130 kW jævnstrøm ved hjælp af et CCS-stik (Combined Charging System). Ladetiden fra komplet afladning til 80 % kapacitet er mindre end 55 min. for batteripakken med fem batterier og mindre end 100 min. for udgaven med ni batterier. Under kørslen oplades batterierne desuden delvist ved opsamling og genbrug af bremseenergien.

Da plug-in lastbilen fortsat vil være udrustet med en forbrændingsmotor, er pladsen til batterier mere begrænset på denne. Den er derfor udrustet med en batteripakke med tre batterier med 90 kWh kapacitet til drift af elmotoren med 115 kW ydeevne. Ladetiden fra komplet afladning til 80 % kapacitet udgør ca. 35 min., og ud over opladning ved opsamling og genbrug af bremseenergi kan batterierne genoplades, mens lastbilen læsses og losses.

Den hybrid-elektriske drivline er suppleret med en forbrændingsmotor på 280-360 hk. Kørestrækningen i fuldelektrisk tilstand er ca. 60 km.

I støjsvag tilstand og med en markant accelerationsevne takket være 2.200 Nm drejningsmoment i den fuldelektriske version byder begge typer på en meget anderledes og spændende køreoplevelse.

Samtidig med lanceringen af de nye plug-in hybrid og fuldelektriske lastbiler, bliver den eksisterende el-hybridbil også opdateret. Den er i dag udstyret med et 7 kW batteri, hvilket giver en rækkevidde på op til 10 km. Med de seneste opdateringer vil den fremadrettet blive udstyret med et 15 kW batteri og dermed have en rækkevidde på op til 20 km under optimale betingelser.

”Vi ved, at der er masser af både yngre og erfarne chauffører, der vil føle sig tiltrukket af ikke blot at bidrage til et mere bæredygtigt transportsystem men også at være blandt de første på landevejen bag rattet af disse fremtidssikre lastbiler”, slutter Anders Lampinen.

Sider

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere