Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

Husk at tænke natur og miljø ind i udbudsprocessen

Udbud af kommunale bygge- og anlægsprojekter kræver planlægning for at komme godt i mål. Det gælder ikke mindst kortlægning af plan-, natur- og miljøforhold, som kan få store konsekvenser for projektets økonomi og fremdrift senere i processen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Kan arbejds­giver pålægges straf­ansvar for at over­træde arbejds­miljø­loven?

Der har de seneste år været øget fokus på arbejdsgivers eventuelle strafferetlige ansvar for at overtræde arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hånd­hævelse: Konsta­terende og konsti­tutive forvalt­nings­akter

Håndhævelse på miljørettens område tager udgangspunkt i, om der foreligger et ulovligt forhold, som kræver indgreb. Rækkevidden af det ulovlige forhold påvirker den juridiske karakter af det påbud eller forbud, der kan meddeles.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Vandområdeplaner 2021-2027 - et skridt nærmere

Den tredje generation af vandområdeplanerne løber fra 2021-2027. Arbejdet med de nye planer har dog været sat i bero under de politiske drøftelser på landbrugs­området. Med ny politisk aftale er man kommet et skridt nærmere færdiggørelsen af planerne.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Bedre rammer for ladeinfrastruktur

Transportministeriet sendte 8. juli 2021 et udkast til lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) i høring.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Implementering af klimaplan for affaldssektoren

I juni 2020 indgik flertallet af partierne i Folketinget en bred politisk aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Knapt et år efter vedtagelsen, giver vi en status for implementering af planen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Et stort skridt nærmere den første europæiske klimalov

Repræsentanter for Europa-Parlamentet og Rådet indgik 21. april 2021 en foreløbig politisk aftale om den europæiske klimalov. Aftalen bringer EU et stort skridt nærmere en realisering af den europæiske klimalov.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Køb grøn it

Der er gode muligheder for at købe grønt, når det offentlige Danmark indkøber it og it-ydelser.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Klimaplanen for en grøn affaldssektor kræver en ændring af organiseringen

Den politiske aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 vil få store konsekvenser for kommunerne og de kommunalt ejede affaldsanlæg, hvis den omsættes til lov.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Investeringer i udvikling af energisystemet

Få overblik over de juridiske udfordringer forsyningsvirksomheder kan støde ind i, når de vil investere i ny teknologi inden for CO2-fangst, pyrolyse og Power-to-X.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sikring mod frem­tidens ekstrem­regn

I fremtiden forventer vi mere regn. Klimaforandringer fører til ekstremvejr, og der foregår allerede et omfattende arbejde med at sikre Danmark mod ekstremregn.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Markedet for off­shore vind­energi - status og forvent­ninger

Med den nyligt vedtagne EU-strategi for offshore vedvarende energi går det europæiske marked for offshore vindenergi ind i en ny fase. Vi gør status og fortæller om vores forventninger til markedet for offshore vindenergi.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny regulering af overskudsvarme på¨ vej

Et lovforslag om nye pris- og afgiftsregler for overskudsvarme er på lovprogrammet for 2021-2022. Lovforslaget har til formål at fremme udnyttelse af effektiv overskudsvarme.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Status på den kommende affaldsregulering

Det lovforberedende arbejde for en ny regulering af affaldsforbrændingssektoren er sat i gang. Lovforslaget forventes at blive fremsat i efteråret 2022.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan arbejder du med FN's Verdensmål i udbud

Interessen for at arbejde med FN’s 17 verdensmål i offentlige udbud er steget markant de seneste år. Men hvordan kan målene indarbejdes i udbudsmaterialet og i den efterfølgende kontrakt?

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sådan går det med de grønne indkøb

Stadigt flere kommuner arbejder aktivt med at få indarbejdet grønne krav i udbud, men det kan være svært at omsætte et ønske om en grønnere profil til udbudskrav.

Indhold fra partner

Medarbejder

Ansvar for arbejdsskader

Hvem har ansvaret, når medarbejderne kommer til skade på jobbet? Managing partner i Horten Finn Schwarz og senioradvokat Signe Werming stiller skarpt på vurderingen af arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader og giver syv vigtige huskeregler.

Indhold fra partner

Strategi & ledelse

Sådan forebygger og håndterer du seksuel chikane

Som arbejdsgiver har man pligt til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø for sine medarbejdere og til i rimeligt omfang at sikre sine ansatte mod chikane, herunder seksuel chikane og anden krænkende adfærd.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

PFAS-foru­rening og miljø­myndig­heder­nes situation

For tiden er der fokus på PFAS-forurening. De danske miljømyndigheder står over for en stor opgave, da der flere steder i Danmark har vist sig høje koncentrationer af PFAS, som skal håndteres.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Abonne­ments­ord­ninger for fjern­varme

For at sikre en samfundsøkonomisk optimal grøn omstilling skal fjernvarmeværker i deres forsyningsområder kunne konkurrere med individuelle varmepumper.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fem typiske spørgsmål fra forsyninger om klimatilpasning

De nye klimatilpasningsregler trådte i kraft 1. januar 2021. Vi besvarer de fem mest stillede spørgsmål fra forsyninger om klimatilpasning.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Infrastrukturplan 2035 og miljøforhold

Den 28. juni 2021 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen Infrastrukturplan 2035. Aftalen omhandler en række store infrastrukturprojekter over hele landet de næste mange år.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny politisk aftale om regu­lering af markedet for lade­standere

Den 28. oktober 2021 indgik regeringen og et politisk flertal en bred politisk aftale, der skal give kommunerne mulighed for at lave udbud samt tildele støtte i områder, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven. Aftalen medfører derudover en række ændringer i forhold til forslaget til lov om infrastruktur for alternative drivmidler. Du kan læse mere om det lovforslag, som man foreslår at ændre med den politiske aftale her: Lovforslag skal give bedre rammer for opladning af elbiler.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny lov betyder krav om whistleblowerordninger

Ny lov om beskyttelse af whistleblowere indebærer, at offentlige myndigheder skal have etableret whistleblowerordninger senest 17. december 2021.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nye regler for varmeprojekter: Start den grønne omstilling nu

Fra 1. januar 2021 gælder nye regler for godkendelse af projekter om kollektiv varmeforsyning. Det er nu, vi skal sætte gang i varmepumpeprojekter samt konvertering af blokvarmecentraler og områder, der i dag har olie- og naturgasfyr.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny lov om klimatilpasning

Fra den 1. januar 2021 gælder der nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning. Reglerne afskaffer blandt andet de gældende regler om medfinansieringsprojekter. Få et overblik over reglerne og en række vigtige frister.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nye krav om etablering af ladestandere til elbiler

Som led i den grønne omstilling af transportsektoren til el er der fastsat nye regler om, at der ved visse bygninger skal etableres ladestandere til elbiler. Her er et indblik i reglerne og i kommunernes muligheder for at fremme elbilismen.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere