Nyhedsarkiv

Klima, miljø og energi

ESG i kommuner og kommunale selskaber

ESG fylder mere og mere for flere og flere private virksomheder, blandt andet som følge af omfattende regulering fra EU. Men kommuner og kommunale selskaber må også forholde sig til dem.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Temaserie om byudvikling: Vilkår

De danske byer vokser og vokser, og behovet for boliger, erhverv og kultur driver byudviklingen i mange kommuner og regioner. Vi ser nærmere på nogle af de vilkår for overdragelsen, som kommunen normalt bør overveje ved salg af en kommunal ejendom.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Nyt fra Højesteret om forskelsbehandling

Vi gennemgår de to nye højesteretsdomme om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af handicap samt religion og tro. I lyset af dommene giver vi et overblik over, hvad arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny vejledning om grønne indkøb

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ny vejledning til at gennemføre grønne udbud skal hjælpe offentlige indkøbere med at foretage grønne indkøb i overensstemmelse med udbuds­reglerne. Vi gennemgår de tre faser, som vejledningen inddeler processen i.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

AFI-loven: Nye rammer for ladeinfrastrukturen

Den nye lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFIloven) trådte i kraft 6. april 2022. Vi gennemgår lovens vigtigste ændringer.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Erfaringer med whistleblowerordninger i kommuner

Siden whistleblowerloven trådte i kraft 17. december 2021, har det været lovpligtigt for blandt andet kommunerne at have en whistleblowerordning. Vi deler en række erfaringer med whistleblowerordninger i kommuner.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

PFAS-foru­rening og miljø­myndig­heder­nes situation

For tiden er der fokus på PFAS-forurening. De danske miljømyndigheder står over for en stor opgave, da der flere steder i Danmark har vist sig høje koncentrationer af PFAS, som skal håndteres.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Abonne­ments­ord­ninger for fjern­varme

For at sikre en samfundsøkonomisk optimal grøn omstilling skal fjernvarmeværker i deres forsyningsområder kunne konkurrere med individuelle varmepumper.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fem typiske spørgsmål fra forsyninger om klimatilpasning

De nye klimatilpasningsregler trådte i kraft 1. januar 2021. Vi besvarer de fem mest stillede spørgsmål fra forsyninger om klimatilpasning.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny vejledning om cirkulært byggeri

Hvem ejer materialerne, når et byggeri rives ned? Er det affald eller genbrugsmateriale? Og hvem har ansvaret for kvaliteten af de genbrugte materialer i et nyt byggeri? Ny vejledning ridser de retlige rammer op for det cirkulære byggeri.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Gribskov Forsyning har fået et nyt selskab: Gribskov Genbrug & Ressourcer

Forsyningen oprettede 1. juli 2022 et nyt selskab til at varetage sine affaldsaktiviteter: Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S. Vi har interviewet Mette Therkildsen, administrerende direktør i Gribskov Forsyning, der fortæller om rejsen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Gode råd til at sikre en korrekt screening efter miljøvurderingsloven

Vi giver dig her konkrete råd, der sikrer, at der kun lægges relevante oplysninger til grund for screeningsafgørelsen efter miljøvurderingsloven.

Indhold fra partner

Kommunikation

CSRD-direktiv vedtaget: Fra 2024 stilles der større krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering

EU har nu givet endeligt grønt lys til CSRD-direktivet. Virksomheder skal derfor forberede sig på langt mere omfattende bæredygtighedsrapportering. Få overblik over, hvad Rapporteringsdirektivet betyder for din virksomhed.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Særlig prisregulering for geotermi

Et lovforslag om en særlig prisregulering for geotermi forventes at blive fremsat i efteråret 2022. Forslaget lægger op til, at geotermioperatøren og fjernvarmeselskabet frit kan aftale prisen for geotermisk fjernvarme, når visse betingelser er opfyldt.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Husk at tænke natur og miljø ind i udbudsprocessen

Udbud af kommunale bygge- og anlægsprojekter kræver planlægning for at komme godt i mål. Det gælder ikke mindst kortlægning af plan-, natur- og miljøforhold, som kan få store konsekvenser for projektets økonomi og fremdrift senere i processen.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Kan arbejds­giver pålægges straf­ansvar for at over­træde arbejds­miljø­loven?

Der har de seneste år været øget fokus på arbejdsgivers eventuelle strafferetlige ansvar for at overtræde arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Hånd­hævelse: Konsta­terende og konsti­tutive forvalt­nings­akter

Håndhævelse på miljørettens område tager udgangspunkt i, om der foreligger et ulovligt forhold, som kræver indgreb. Rækkevidden af det ulovlige forhold påvirker den juridiske karakter af det påbud eller forbud, der kan meddeles.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Vandområdeplaner 2021-2027 - et skridt nærmere

Den tredje generation af vandområdeplanerne løber fra 2021-2027. Arbejdet med de nye planer har dog været sat i bero under de politiske drøftelser på landbrugs­området. Med ny politisk aftale er man kommet et skridt nærmere færdiggørelsen af planerne.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Solcelleselskaber – reglerne og de nye muligheder for VE-egenforbrugere

Solceller er for mange selskaber en central del i omstillingen til grøn strøm. Vi giver et kort overblik over reglerne for offentlige solcelleselskaber – samt de nye muligheder for VE-egenforbrugere efter VE II-direktivets nye regler for direkte afregning

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Due Diligence-direktivet - virksomheders due diligence for bæredygtighed

EU's kommende Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) stiller krav til de største virksomheder i forhold til at undgå krænkelser af menneskerettigheder og miljøsvigt både i deres egne aktiviteter og i deres værdikæder. Læs mere her.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Temaserie om byudvikling: Miljø- og plangrundlaget

Vi ser nærmere på processen forbundet med at udarbejde miljø- og plangrundlaget i forbindelse med realiseringen af et byudviklingsprojekt.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Selskabsgørelse af kommunale affaldsopgaver – hvordan?

Klimaplanen blev 30. august 2022 suppleret af to nye politiske aftaler, hvoraf den ene stiller krav om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Fart på udfasning af gas til opvarmning

To nye aftaler skal skabe rammerne for, at kommuner og fjernvarmeselskaber kan udfase gas til opvarmning. I den forbindelse spiller kommunerne og fjernvarmeværkerne en nøglerolle, som vi ser nærmere på.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Investeringer i udvikling af energisystemet

Få overblik over de juridiske udfordringer forsyningsvirksomheder kan støde ind i, når de vil investere i ny teknologi inden for CO2-fangst, pyrolyse og Power-to-X.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Sikring mod frem­tidens ekstrem­regn

I fremtiden forventer vi mere regn. Klimaforandringer fører til ekstremvejr, og der foregår allerede et omfattende arbejde med at sikre Danmark mod ekstremregn.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Markedet for off­shore vind­energi - status og forvent­ninger

Med den nyligt vedtagne EU-strategi for offshore vedvarende energi går det europæiske marked for offshore vindenergi ind i en ny fase. Vi gør status og fortæller om vores forventninger til markedet for offshore vindenergi.

Indhold fra partner

Klima, miljø og energi

Ny regulering af overskudsvarme på¨ vej

Et lovforslag om nye pris- og afgiftsregler for overskudsvarme er på lovprogrammet for 2021-2022. Lovforslaget har til formål at fremme udnyttelse af effektiv overskudsvarme.

Indhold fra partner

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere