08.11.2010  |  Strategi & ledelse

Indspark: Fagfolk skriver: Revision af CSR-arbejdet – hjælp til selvhjælp for virksomheden

Når virksomheden vælger at lade CSR-arbejdet revidere, er der gevinster at hente i forhold til gennemsigtighed og troværdighed udadtil, men der er også andre fordele. En revision evaluerer virksomhedens interne processer og giver anledning til refleksion og forbedringer. Samtidig kan en uvildig revision sætte samfundsansvar på topledelsens agenda og lede CSR-arbejdet på rette spor.

At tage samfundsansvar og gøre en forskel er i dag et vigtigt element i mange virksomheders strategi. Men det er ikke nok bare at gøre en forskel. Virksomhederne skal også være i stand til at kommunikere det forretningsdrevne samfundsansvar ud til omverdenen, så offentligheden får indsigt i organisationens arbejde. CSR-arbejdet skal gå hånd i hånd med gennemsigtighed og troværdighed, for ellers risikerer virksomheden at blive sat i en sårbar position rent omdømmemæssigt.

Gennemsigtighed og troværdighed
Men hvordan sikrer virksomheden både gennemsigtighed og troværdighed i CSR-arbejdet? En måde at sikre sig på er at få udført en revision, som munder ud i en revisorerklæring på CSR-rapporten. Forud for erklæringen indgår revisor og virksomhedens CSR-ledelse et konkret samarbejde, hvor de to parter aftaler, hvilke emner, kriterier og standarder erklæringen skal udarbejdes efter. Denne aftale er afgørende for det resultat, der i sidste ende kommer ud af revisionen.

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov
Eksterne erklæringer er komplekse og kan have vidt forskellig karakter alt efter virksomhedens behov og formål med erklæringen. Erklæringen kan være tilsynslignende, skabe gennemsigtighed, sikre brugerne en bestemt oplevelse ved et produkt, være en certificering eller en pålidelighedsstempling. Det står virksomheden frit for at vælge i aftalegrundlaget, om fokus for revisors arbejde skal være rettet mod konkrete data og tal, mod virksomhedens robusthed i systemer og procedurer og/eller mod virksomhedens håndtering af samspillet med interessenter. Det står også virksomheden frit for at vælge, om revisors konklusion på den gennemførte revision skal være med en høj eller begrænset grad af sikkerhed.

Cheminova er et godt eksempel på, hvordan en erklæring kan tage afsæt i en organisations specifikke behov. Lars-Erik Pedersen, der er vice president for Corporate Communications i Cheminova, fortæller, at virksomhedens ledelse har løbende fokus på, om CSR-politikken i praksis afspejler sig i datterselskaberne verden over. ”Det betyder meget at få en ekstern vurdering af, hvorvidt virksomhedens politikker slår igennem på internationalt plan, og derfor spiller revisorerklæringen en vigtig rolle”, siger Lars-Erik Pedersen.

Til gavn både eksternt og internt
En CSR-revision er ofte en omfattende evaluering, som kommer vidt og bredt omkring virksomhedens CSR-arbejde og generelle organisering. Dette er fordelagtigt både internt i organisationen og eksternt i forhold til markedet. Internt er det en fordel at få et par friske øjne på processer og systemer, fordi det giver anledning til refleksion og bevidsthed omkring CSR-arbejdet, og derfor bliver forbedringer mulige. I virksomheder hvor arbejdet med CSR er nyt, kan processen kaste lys over organisatoriske svagheder såsom manglende systematisering og dårlig datasikkerhed og -kvalitet.

Finn Adser, chef for miljøafdelingen i Dong Energy, fortæller, at en kritisk revisorerklæring tilbage i 2007 afdækkede et behov for at rette op på kvaliteten, når det gjaldt konsolidering af ikke-finansielle data. Det satte gang i en omfattende proces i Dong Energy, som har betydet, at virksomheden i dag står med en langt bedre datakvalitet i form af en database til ikke-finansielle data med tilhørende regnskabspraksis. Finn Adser fremhæver, at den efterfølgende gode revisorerklæring i 2008 var en ekstra bonus, fordi den var det synlige bevis på, at arbejdet havde båret frugt.

Eksternt betyder revisionen og erklæringen, at virksomheden udadtil i markedet viser, at den prioriterer CSR-arbejdet højt, har styr på sine data, processer og forretningsgange samt besidder viljen til at lade offentligheden få indblik i, hvad den gør godt, og hvad den kan gøre bedre. Disse eksterne gevinster fremhæver Claus Frier, CSR-ansvarlig i Novozymes, som et vigtigt resultat, når virksomhedens CSR-arbejde revideres: ”Det skaber troværdighed udadtil, når en ekstern revisor fra et velrenommeret revisionshus afgiver en erklæring”.

Erklæringer sætter CSR på topledelsens agenda
Der er i øjeblikket en udvikling i gang hen mod en forankring af CSR-arbejdet i virksomhedernes øverste ledelse. Men der er et stykke vej endnu, før vi ser, at CSR fuldstændig udrulles gennem linjefunktionen frem for gennem stabsfunktionens HR- eller kommunikationschef, som ofte er udnævnt til CSR-ansvarlig, og som traditionelt set har mindre gennemslagskraft i organisationen, når implementeringen skal ske i linjen.

Hvis man ønsker at få forankret CSR i topledelsen, er det oplagt at få involveret virksomhedens CFO i arbejdet omkring den ikke-finansielle rapport. Det er ofte via CFO’ens funktion, at den interne ledelsesrapportering tilvejebringes. Som nævnt kan revisionen sætte fokus på, hvor der er svagheder i forretningsgange, potentiale for forbedringer, mulighed for effektivisering og behov for risikostyring. Erklæringen kan derfor være en værdifuld intern rettesnor for CFO’en i forbindelse med dennes sikring af, at den øverste ledelse modtager ledelsesanvendelig information og valide data på CSR-området.

I Novozymes spiller erklæringen en vigtig rolle i forhold til topledelsen. Claus Frier fortæller, at CSR-arbejdet allerede er forankret i Novozymes øverste ledelse, men at erklæringen ydermere bidrager til at understøtte ledelsens bevidsthed omkring den ikke-finansielle rapportering og styrke graden af involvering.

Revision som kickstarter
Den evaluering, der naturligt følger med en revision af CSR-arbejdet kan være til stor gavn for virksomheder, som måske endnu ikke føler sig helt modne til at få revideret CSR-rapporten af en ekstern part. Det at blive gået efter i sømmene forud for en erklæring vil automatisk sætte skub i virksomhedens CSR-arbejde. Eventuelle usikkerheder kan blive afklaret, og processen kan blive ledt på rette spor, så ressourcerne bliver brugt fornuftigt. Arbejdet stimulerer til en bæredygtig udvikling og understøtter en langsigtet strategisk indsats – erklæringen fungerer dermed som en hjælp til selvhjælp for virksomheden.

www.csr.dk/strategi

Mere fra Birgitte

Birgitte Mogensen

Professionel CSR bestyrelsesmedlem

IdagFormand for CSR - udvalget i FSR - danske revisorer.Professionel bestyrelsesmedlem med en baggrund som statsautoriseret revisor.Indehaver af virksomheden www.boardmanagement.dk, der arbejder for at bidrage til professionalisme i bestyrelser, der favner relevant bæredygtighed & CSR ansvar til gavn for den forretningsmæssige værdiskabelseErfaring20+ års erfaring som partner og statsautoriser…

Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere