30.10.2020  |  Klima, miljø og energi

Klimarådet: Regeringen skal have mere fart på

Klimarådet har i dag udgivet sin årlige vurdering af regeringens klimaprogram. Konklusionen er, at der nu og her skal gøres mere for at reducere CO2-udledningerne.

Regeringen fremlagde i slutningen af september sit klimaprogram, og Klimarådets vurdering af dette er udkommet i dag, d. 30. oktober. 

I den an­er­ken­der Kli­ma­rå­det, at re­ge­rin­gen sam­men med Fol­ke­tin­get i det seneste år har ved­ta­get po­li­tik, der dæk­ker en femtdel af re­duk­tions­be­ho­vet frem mod 2030. Rådet vur­de­rer dog også, at der "... ge­ne­relt er behov for, at re­ge­rin­gen laver en plan for, hvor re­sten af re­duk­tio­ner­ne skal fin­des, fordi om­stil­lin­gen til et mere kli­ma­ven­ligt sam­fund tager tid."  

Med andre ord underkender Klimarådet regeringens meget omtalte hockeystavs-plan, hvor man satser på at hovedparten af reduktionerne skal komme tæt på 2030 med teknologiske fremskridt, og at man tilsvarende vil gøre mindre nu og her. Regeringen mener desuden selv, at de har taget hånd om 25 procent af reduktionsbehovet, modsat Klimarådets vurdering, som lander på 20 procent.

Kli­ma­rå­det skri­ver i det nye notat, at: "... det for mange ak­ti­vi­te­ter i sam­fun­det ikke vil være mu­ligt at vente til hen mod slut­nin­gen af år­ti­et med at sætte til­tag i gang, hvis de skal bi­dra­ge til at nå 70-pro­cents­må­let. In­fra­struk­tur, anlæg, ma­ski­ner og byg­nin­ger har lang le­ve­tid og kan der­for ikke ud­skif­tes på kort tid. Des­u­den tager det tid at til­pas­se love og ram­mer til nye tek­no­lo­gi­er som CO2-fangst og -lag­ring."

Klimalovens kontroller

Klimaloven lovfæster målet om 70 procent reduktion i CO2-udledninger og forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling.

Loven giver samtidig ministeren "handlepligt", hvilket sikrer, at den til enhver tid siddende klimaminister holdes til ilden og ikke kan slække på indsatsen.

Klimarådet skal i starten af hvert år give en faglig vurdering af, om regeringen er på rette vej mod klimalovens mål.

Klima-, energi- og forsyningsministeren skal så senere på året fremlægge et klimaprogram,som bliver det helt centrale redskab for den løbende vurdering og justering af den danske klimaindsats.

Klimaministeren skal som afslutning på året til klimaeksamen i Folketinget, som skal vurdere, om regeringen lever op til klimaloven, eller om den skal pålægges at handle yderligere. Folketinget er således den endelige dommer over, om initiativerne er tilstrækkelige.

Det kan være dyrt at vente
Anden del af Klimarådets vurdering handler om, hvorfor der skal gøres mere nu. Det er et spørgsmål om pris. 

”Den mest ef­fek­ti­ve me­to­de til at nå vores kli­ma­mål er ved at sætte hur­tigt ind, så de for­skel­li­ge ini­ti­a­ti­ver har tid til at virke. Hvis re­ge­rin­gen ikke al­le­re­de nu træf­fer flere po­li­ti­ske be­slut­nin­ger om en stør­re del af ind­sat­sen, ri­si­ke­rer vi at stå i en si­tu­a­tion, hvor vi skal ind­hen­te en masse, fordi vi er kom­met for sent i gang med de ting, som vi ved vir­ker og som kan bi­dra­ge til, at vi skæ­rer ned på CO2-ud­led­nin­gen på en om­kost­nings­ef­fek­tiv måde,” siger for­mand for Kli­ma­rå­det, Peter Møl­l­gaard. 

Læs også: Udkast til ny EU-klimalov får kritik

Som eksempel på dette, fremhæver Klimarådet udskiftning af den samlede bilpark til ikke fossile brændsler. Hvis re­ge­rin­gen ikke i hø­je­re grad ud­nyt­ter de før­ste år af 20'erne til om­stil­ling, hvilket deres klimaprogram med hockestaven ikke lægger op til, så kan det be­ty­de, at fos­sil­bi­ler vil skul­le ud­skif­tes for­ce­ret i ste­det for i et mere al­min­de­ligt tempo. Det kan føre til, at den sam­le­de om­kost­ning for sam­fun­det bli­ver hø­je­re.

Kli­ma­rå­det vur­de­rer des­u­den, at det er ri­si­ka­belt, at der for den stør­ste del af re­duk­tio­ner­ne i re­ge­rin­gens ud­vik­lings­spor primært er til­knyt­tet vir­ke­mid­ler som forsk­ning, sam­ar­bej­der og ana­ly­ser. Klimarådet konstaterer, at det ikke løser opgaven, og at der også skal ses på de øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter og reg­ler.

Det kan ses som en konkret opfordring til, hvordan man skruer udkommet af en række forhandlinger, der foregår i øjeblikket, sammen. 

”Re­ge­rin­gen skal for­hand­le om bl.a. trans­port, land­brug, en grøn skat­tere­form og øv­ri­ge vars­le­de ud­spil inden årets ud­gang. Der mener vi, at der er behov for, at re­ge­rin­gen får ved­ta­get po­li­tik med det øv­ri­ge Fol­ke­ting al­le­re­de i år, så vi får en stør­re andel af ind­sat­sen ud­mønt­et i kon­kre­te re­duk­tio­ner i 2030 og der­med stør­re sik­ker­hed for, at vi kan ind­fri 70-pro­cents­må­let,” siger Peter Møl­l­gaard.

Klimarådets vur­de­rings­no­ta­tet kan hentes her.

- EHS

Endnu ingen kommentarer - du kan starte debatten nedenfor.

Deltag i debatten

Du skal være registreret bruger og logget ind, for at kunne oprette kommentarer.

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere