03.09.2021  |  Strategi & ledelse

Flere virksomheder skal fortælle om bæredygtighed

Indhold fra partner Hvad er dette?

Over halvdelen af danske virksomheder kommunikerer om bæredygtighed på deres hjemmeside. DI vurderer, at tendensen vil brede sig de kommende år, da investorers, kunders og medarbejderes fokus på bæredygtighed sti- ger. Små virksomheder halter efter de store. De bør derfor omstille sig nu. Dansk Industri har gennemført en webscraping-analyse af 7.174 danske virksomheders hjemmesider.

Formålet med analysen har været at undersøge, hvordan og i hvor høj grad dansk erhvervsliv kommunikerer om og italesætter bæredygtighedsdagsordenen. Analysen viser, at 53 pct. af de undersøgte virksomheder italesætter bæredygtighed på deres hjemmeside.

Det er især de mellemstore og store virksomheder, som kommuni- kerer om bæredygtighed. Hos de mellemstore virksomheder er tal- let 84 pct., mens hele 93 pct. af de store virksomheder italesætter bæredygtighedsdagsordenen. Blandt virksomhederne med op til 50 medarbejdere kommunikerer 47 pct. om bæredygtighed.
Hvis man ser på, hvilke virksomheder, der i nogen, høj eller meget høj grad italesætter bæredygtighed1, gør det sig gældende for knap 15 pct. af de undersøgte virksomheder. Fordelt på branche viser re- sultaterne, at det særligt er virksomheder inden for handel, viden- service, information og kommunikation samt industri, der fremhæ- ver bæredygtighed på deres hjemmeside. Omvendt er tallene væ- sentligt lavere for bl.a. bygge- og anlægssektoren.

Analysen viser, at stort set alle (99,6 pct.) de virksomheder, der kommunikerer om bæredygtighed, italesætter miljømæssig bære- dygtighed. 97 pct. af virksomhederne kommunikerer bredt om bæ- redygtighed, mens 93 pct. italesætter ansvarlig virksomhedsadfærd.

Blandt virksomhederne, som i nogen, høj eller meget høj grad om- taler bæredygtighed på deres hjemmeside, er verdensmålene klima- indsats, bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion de tre verdensmål, som flest virksomheder fremhæver. Det hænger godt sammen med, at det er indsatsområder, som danske virksom- heder har stærkt fokus på, samt at en del danske virksomheder til- byder løsninger, der understøtter klima, bæredygtig energi og mere klima- og miljøvenlig produktion.

De små virksomheder, som nævner bæredygtighed på deres hjem- meside, gør det ikke i et stort omfang. Kun en femtedel af de små virksomheder, som omtaler bæredygtighed, gør det i nogen, høj el- ler meget høj grad. Det modsatte gør sig gældende for de store virk- somheder, der kommunikerer om bæredygtighed. Hos to ud af tre store virksomheder, der kommunikerer om bæredygtighed, betones dagsordenen i nogen, høj eller meget høj grad. Især blandt de store fremstillingsvirksomheder lægger man tryk på kommunikationen, når virksomheden har opmærksomhed på agendaen.

Af de 7.174 virksomheder i webscraping-analysen deltager 1.283 in- dustri- og servicevirksomheder i DI’s virksomhedspanel. Virksom- hederne angiver i spørgeundersøgelser til panelet, om de har salg til udlandet. Et blik på svar fra efteråret sammenholdt med resulta- terne i webscraping-analysen viser, at virksomheder med eksport i højere grad omtaler bæredygtighed sammenlignet med virksomhe- der uden eksport. Og det gælder især for fremstillingsvirksomhe- derne uanset antallet af medarbejdere.

Ser på man virksomheder, som i nogen, høj eller meget høj grad kommunikerer om bæredygtighed, træder forskellen mellem ek- sport- og hjemmemarkedsvirksomheder også frem. I servicebran- cherne er fokusset på bæredygtighed hos eksportvirksomhederne henholdsvis 6 og 9 procentpoint større end blandt hjemmemarkeds- virksomhederne, når der ses på virksomheder med op til 50 medar- bejdere eller derover.

I DI’s undersøgelser om Lokalt Erhvervsklima er virksomhederne blevet spurgt til, hvorvidt de arbejder strategisk med miljømæssig og/eller social2 bæredygtighed. En sammenligning af resultaterne herfra med webscraping-analysen viser, at over 85 pct. af virksom- hederne, som omtaler bæredygtighed på deres hjemmeside, angiver at arbejde strategisk med bæredygtighed. For de resterende virk- somheders vedkommende viser data, at de virksomheder, som kom- munikerer om bæredygtighed, men som ikke angiver at arbejde strategisk med det, er bæredygtighed nævnt i marginal eller mindre grad.

Til gengæld fremgår det, at der er flere virksomheder, der arbejder strategisk med bæredygtighed (71 pct.), end der er virksomheder, der kommunikerer om bæredygtighed (53 pct.). Det indikerer, at virksomhederne i højere grad agerer på bæredygtighed, end de for- tæller om deres arbejde hermed – og at virksomhedernes kommu- nikation om bæredygtighed står mål med deres indsats.

Det er en interessant konklusion i en tid, hvor der er stort fokus på greenwashing. Danske virksomheder har ikke tendens til at pryde sig med lånte grønne – eller andre verdensmålsfarvede – fjer.

Der kan blive behov for, at flere virksomheder fortæller mere om deres arbejde med bæredygtighed i de kommende år. Der er sti- gende krav på vej til virksomhedernes ikke-finansielle rapportering, herunder rapportering om bæredygtighed samt krav til dokumenta- tion af bæredygtige produkter og værdikæder. Ifølge en spørgeana- lyse i DI’s Virksomhedspanel fra marts 2021 oplever 60 pct. af de adspurgte virksomheder allerede i dag stigende krav fra kunder og/eller investorer til, at de arbejder med bæredygtighed og ansvar- lig virksomhedsadfærd. Nogle virksomheder mærker dermed alle- rede de stigende krav til dokumentation fra deres kunder, investorer og medarbejdere, men det er et pres, der forventes at brede sig i de kommende år.

Mere fra Dansk Industri

Dansk Industri

www.di.dk

  • di@di.dk
  • 3377 3377
  • H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V

DI arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for virksomhedernes CSR-arbejde på såvel dansk, europæisk og globalt plan.DI's indsats spænder bredt, da CSR-arbejdet ofte baseres på globale principper såsom FN’s konventioner og OECD retningslinjer og udmønter sig i såvel EU som national lovgivning.CSR adresserer globale udfordringer, hvorfor de fleste virksomheder refererer til globale princip…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere