25.04.2022  |  Klima, miljø og energi

Regeringens udspil til CO2-afgift kan gøre affaldsvarme billigere

Indhold fra partner Hvad er dette?

Regeringens udspil til en grøn skattereform vil omlægge energiafgiften på rumvarme, så dele overgår til en afgift på fossilt CO2.

Affaldsforbrændingsanlæggene vil i 2030 skulle betale 1.125 kr./ton udledt fossilt CO2, inkl. EU’s kvotepris, og få lavere afgifter på varme fra biogent affald. Der ønskes en ”negativ afgift” på fangst af biogent CO2 via en tilskudssats på op til 850 kr. pr. ton CO2.

Regeringen offentliggjorde den 20. april sit udspil til en dansk CO2-afgift, som også vil få stor betydning for affaldssektoren. Udspillet bygger som udgangspunkt på model 2 i Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms første delrapport fra februar.

Regeringen foreslår at indfase en dansk CO2-afgift i perioden 2025 -> 2030:

 • 350 -> 750 kr./ton for virksomheder ikke omfattet af EU’s kvoteordning
 •   75 -> 375 kr./ton for kvoteomfattede virksomheder, inkl. de fleste affaldsforbrændingsanlæg
  • (730 -> 1.125 kr inkl. EU’s kvotepris)
 •   75 -> 100 kr./ton for mineralogiske processer for visse virksomheder, fx Aalborg Portland
  • (730 -> 850 kr inkl. EU’s kvotepris)

De foreslåede CO2-afgifter for de kvoteomfattede virksomheder er en minimumssats, som skal forhøjes, hvis ikke EU’s kvotepris stiger som forventet (markedsprisen for EU’ CO2-kvoter var den 20. april 2022 ca. 647 DKK, kvotepris kan ses her). Gratis tildelinger af EU CO2-kvoter udgør i dag op til halvdelen af virksomhedernes udledninger, men EU ønsker at mindske/udfase andelen af gratis CO2-kvoter.

Støtte til investeringer i CCS-anlæg og tilskud til fangst af biogent CO2

Regeringen foreslår også at støtte med 3 mio. kr. til investeringer i teknologi til fangst og lagring af CO2 og som tilskud til negative CO2-udledninger i perioden 2025-2030. Det suppleres med forslag om at yde omstillingsstøtte til visse virksomheder på i alt 4 mia. i perioden. Der vil blive stillet krav i forbindelse med evt. tildeling af omstillingsstøtte, herunder et udvidet energitilsyn i form af et klimasyn om CO2-reduktionspotentialer.

Tilskuddet til negative udledninger skal ses som en ”negativ afgift” via en tilskudssats på op mod ca. 850 kr. pr. ton CO2 ved fangst og lagring af CO2. Negative udledninger kommer fx fra fangst og lagring af CO2 (CCS) af biogas, biomasse eller biogent affald, som fjerner CO2 fra atmosfæren.

Omlægning af energiafgifter på rumvarme kan gøre affaldsvarme billigere

Affaldsforbrændingsanlæggene m.fl. vil få indfaset den danske CO2-afgift med en samtidig justering af rumvarmeafgifterne, som dermed påvirker fjernvarmekunderne (jf. Boks 1 i Regeringens udspil): ”For rumvarmeafgifterne, dvs. energiafgifterne for kollektiv og individuel varme, omlægges en del af energiafgiften til CO2-afgift svarende til størrelsen på den generelle CO2-afgift i ikke-kvotesektoren (dvs. 750 kr. pr. ton). CO2-afgiften vil således være ens på tværs af anvendelser.” Målet er overordnet en uændret samlet energiafgift på rumvarme i forhold til i dag, hvilket er uddybet for rumvarme med naturgas som eksempel (jf. Figur 3 i Regeringens udspil).

Fjernvarme baseret på affaldsvarme kan blive billigere, hvis model 2 fra Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms første delrapport indføres uden yderligere justeringer. Ekspertgruppen opsummerer i deres delrapport (s. 66) at: ”I områder med affaldsvarme må der alt andet lige forventes at ske en reduktion af fjernvarmeprisen, via den lempede afgift på affald, dog afhængig af affaldets sammensætning på biogent og fossilt.” Og de uddyber på samme side i boks 3.1. at:

”I tabel 3.2 bliver den fossile affaldsvarme isoleret set dyrere, men samlet bliver affaldsvarme billigere. Grundet en række individuelle forhold kan det ikke entydigt skønnes, hvordan affaldsforbrændingsanlæggene vil overvælte en afgiftslempelse i fx affaldstakst og som følge deraf de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger og erhverv eller varmepriser. Der er desuden geografisk forskel på energikilder inden for både individuel opvarmning med olie- og naturgasfyr samt kollektive varmeområder med bl.a. affaldsvarme og naturgas, hvorfor der kan være betydelige geografiske forskelle i ændringerne i varmeprisen”.

Overblik over nuværende CO2-relaterede initiativer (uddrag):

Endelig giver udspillet et godt, kort overblik over de hidtidige initiativer til at styrke industriens grønne omstilling (uddrag fra Boks 2):

 • Klimaaftale for energi og industri mv. med samlet 13,6 mia. kr. afsat til støtte til biogas og andre grønne gasser, i alt 16 mia. kr. til CCUS-puljen i 2024-2048 og i alt 2,5 mia. kr. i 2020-2030 afsat til Erhvervspuljen.
 • CCS-strategi for lagring med nedsættelse af klyngesamarbejder, som skal understøtte udvikling af infrastruktur, 210 mio. kr. til undersøgelse af lagringslokaliteter og 190 mio. kr. til udvikling af lokale værdikæder.
 • Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer gennem Power-to-X strategi med et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år og afsat 850 mio. kr. til dansk deltagelse i IPCEI for brint.
 • Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi, hvor ”Danmarks Eksport- og Investeringsfond” styrkes med et kapitalindskud på 1,7 mia. kr. til eksportindsatsen gennem kommercielle storskala demonstrationsprojekter, hvor virksomheder kan skalere ny grøn teknologi i stor skala, fx PtX, CO2-fangst og forsøgsmøller.

Regeringens ønsker også at fortsætte dialogen med Klimapartnerskaberne i forbindelse med det videre arbejde med grøn skattereform.

Find Regeringens udspil ”Grøn skattereform. Et stærkere og grønne Danmark i 2030” fra 20. april 2022 via Skatteministeriets hjemmeside her 

Find link til den første delrapport fra Ekspertgruppen for Grøn Skattereform via DAKOFAs nyhed ”Første udspil til grøn skattereform vil ændre rumvarmeafgifter fra affaldsforbrænding” fra den 11. februar 2022 her 

Se evt. program mv. for DAKOFAs kommende webinar ”Planer for Power-to-X i affaldssektoren” den 4. maj 2022 her 

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

 • dakofa@dakofa.dk
 • +45 3296 9022
 • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere